Όροι Χρήσης


 Όροι Χρήσης
1. Ο δικτυακός τόπος http://www.bassiswines.gr η www.bassis.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ανώνυμης εταιρίας με επωνυμία “ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΠΑΣΣΗ Α.Ε.“.
2. Tα πνευματικά δικαιώματα επί του Περιεχομένου περιεχομένου (π.χ. προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα, εμπορικά σήματα, λογότυπα και οποιαδήποτε άλλα διακριτικά γνωρίσματα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου (site) του http://www.bassiswines.gr που έχουν εισαχθεί στο Διαδίκτυο, προστατεύονται από την ελληνική, κοινοτική και διεθνή νομοθεσίατους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
3. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα ιδιοκτήτη τους του Περιεχομένου του ως άνω διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, (μετα)φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΜΠΑΣΣΗτου http://www.bassiswines.gr  ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.
4. Η χρήση του ως άνω διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον ως άνω διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή την οποιαδήποτε δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών του http://www.bassiswines.gr .
5. Όπου ο παρών διαδικτυακός τόπος εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το http://www.bassiswines.gr η ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΠΑΣΣΗ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.
6. Τα ονόματα, σήματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα, που αντιπροσωπεύουν και δημοσιεύονται στον διαδικτυακό τόπο  http://www.bassiswines.gr ( ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τουςτους), είναι αποκλειστικά σήματα του http://www.bassiswines.gr  ανήκουν αντιστοίχως κατ’ αποκλειστικότητα στην κυριότητα της ΟΙΝΟΠΟΙΙΑΣ ΜΠΑΣΣΗ ή των τρίτων μερών, προστατευόμενα και προστατεύονται από την νομοθεσίατους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και εμπορικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
7. Η “ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΠΑΣΣΗ Α.Ε.” δύναται να τροποποιεί, οποτεδήποτε, μονομερώς και κατά την κρίση της, τους παρόντες όρους χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης. Η επίσκεψη και χρήση του διαδικτυακού τόποτ http://www.bassiswines.gr μετά την επέλευση τυχόν τροποποιήσεων θα λογίζεται ως ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης, όπως αυτοί θα έχουν τυχόν τροποποιηθεί.
8. Η εταιρεία ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΠΑΣΣΗ Α.Ε. δηλώνει ρητά προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι δεν συλλέγει και δεν επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα μέσω των σελίδων που διατηρεί στο ιντερνέτ (site, facebook, linkedin) και ότι οι δημοσιεύσεις της στην εν λόγω σελίδα είναι μη στοχευόμενες και έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα.